Dwanaście Tradycji AA

 

1.        Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności               AA.

2.        Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może się On wyrażać w                       naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

3.        Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.        Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako               całości.

5.        Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.        Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani                                  jakimkolwiek zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie                      odrywały nas od głównego celu.

7.        Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna, nie przyjmując dotacji z zewnątrz.

8.        Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą                       zatrudniać niezbędnych pracowników.

9.        AA jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio                                     odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

10.      Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy               uwikłane w publiczne polemiki.

11.      Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać                     osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12.      Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są                       ważniejsze od osobowości.

 

 

Przedruk i adaptacja Dwunastu Tradycji Anonimowych Alkoholików w biuletynach i innych publikacjach AA dokonywana jest za zezwoleniem „AA World Services, Inc.”

To już ostateczna wersja naszych 12 Kroków i 12 Tradycji. Zespół ds. tłumaczenia WK w ostatniej chwili zdecydował o korekcie do tłumaczenia 1 Kroku. Okazało się, że każdy z uczestników zespołu miał wątpliwości co do wcześniej proponowanego tłumaczenia 1 Kroku, zwłaszcza użytego zwrotu po myślniku. Jeszcze raz pochylono się nad tym tematem. Postanowiono na koniec, że zapis:

"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne"

będzie najbliższy literalnie oraz znaczeniowo dla angielskiego oryginału. Warto, tutaj podkreślić co jest podmiotem tej części zdania. Jest nim "życie" i ono jako takie stało się niekierowalne. Ten zapis traktuję jako ingerencję Siły Wyższej, wielce potrzebną i pomocną. Pomimo, że wcześniej proponowane tłumaczenie było fonetycznie bardziej zgrabne to tak naprawdę nie oddawało w pełni istoty rzeczy. Tą "rzeczą" jest nasze życie. W obecnym, nowym 1 Kroku skończyły się dywagacje na temat utraty kontroli i tego, kiedy ta utrata nastąpiła, jeżeli w ogóle, kiedykolwiek- ta kontrola- była. Zapraszam do zapoznania się z przetłumaczonymi

12 KROKAMI oraz 12 TRADYCJAMI.